Quy định về thời gian thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật tại các cơ sở giáo dục

Theo Thông tư quy định chính sách ưu tiên về giáo dục đối với người khuyết tật cho biết, thời gian thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật tại các cơ sở giáo dục không vượt quá 9 tháng/ năm học/ học sinh.

Thời gian hưởng được tính bằng thời gian học tập thực tế, gồm thời gian tổ chức học trực tuyến và thời gian học tập tại trường, đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 9 tháng/năm học/học sinh (Ảnh: Lao Động Thủ Đô)

Người khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng chính sách đang học tập tại các cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp được cấp học bổng 10 tháng/năm học; người khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng chính sách đang học tập tại cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được cấp học bổng 9 tháng/năm học.     

Thời gian thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định: Người khuyết tật thuộc đối tượng quy định tại Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC của Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật thì được hưởng học bổng theo số tháng được quy định tại khoản 1, Điều 7 Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐTBLĐTBXH-BTC.     

Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính Phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn được quy định: Trong học kỳ II năm học 2019 - 2020, học sinh thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP được hưởng đủ chế độ, chính sách hỗ trợ gồm: Tiền ăn, tiền nhà ở và gạo (được quy định tại Điều 5, Nghị định số 116/2016/NĐ-CP).     

Quy định cũng nêu rõ: Thời gian hưởng được tính bằng thời gian học tập thực tế, gồm thời gian tổ chức học trực tuyến và thời gian học tập tại trường, đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 9 tháng/ năm học/ học sinh.

LV