Tăng dần tuổi nghỉ hưu theo từng năm từ 1/1/2021

Từ 1/1/2021, độ tuổi nghỉ hưu được quy định tăng dần mỗi năm, đối với người lao động bình thường: nam đủ 60 tuổi 03 tháng, nữ đủ 55 tuổi 04 tháng. Mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với nam đến khi đủ 62 tuổi và tăng 04 tháng đối với nữ đến khi đủ 60 tuổi.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được tính cụ thể như sau:

Từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Tuổi nghỉ hưu ngày càng tăng từ năm 2021. Ảnh minh họa

Trường hợp nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Các trường hợp được nghỉ hưu thấp hơn tuổi nghỉ hưu được quy định như sau:

Thứ nhất, người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Thứ hai, người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021.

Thứ ba, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Đối với trường hợp nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường: người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn khi thỏa thuận với người sử dụng lao động tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu. Đồng thời, việc chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động và quy định của pháp luật vệ bảo hiểm xã hội.

Linh Anh