Thành tựu xóa đói, giảm nghèo của Việt Nam là không thể phủ nhận