Tiêu chí xác định xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 33/2020/ QĐ-TTg về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025.

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 33/2020/ QĐ-TTg về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025 (Ảnh: Đảng cộng sản Việt Nam)

Theo đó, xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn) thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi là xã có tỉ lệ số hộ DTTS/tổng số hộ sinh sống ổn định thành cộng đồng từ 15% trở lên, chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và có 1 trong 2 tiêu chí sau:

Một là, có tỉ lệ hộ nghèo từ 20% trở lên (riêng các xã thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có tỉ lệ hộ nghèo từ 15% trở lên hoặc có trên 150 hộ nghèo là hộ DTTS).

Hai là, có tỉ lệ hộ nghèo từ 15% đến dưới 20% (riêng các xã thuộc khu vực Đông bằng Sông Cửu Long có tỉ lệ hộ nghèo từ 12% đến dưới 15%) và có 1 trong các tiêu chí sau:

+ Có trên 60% tỉ lệ hộ nghèo là hộ DTTS trong tổng số hộ nghèo của xã.

+ Có số người DTTS trong độ tuổi từ 15 đến 60 chưa biết đọc, biết viết tiếng phổ thông từ 20% trở lên.

+ Số lao động có việc làm nhưng chưa qua đào tạo từ 3 tháng trở lên chiếm trên 80% tổng số lao động có việc làm.

+ Đường giao thông từ trung tâm huyện đến trung tâm xã dài trên 20 km, trong đó có trên 50% số km chưa được rải nhựa hoặc đổ bê tông.

Vân Anh