Tổ chức Terre des Hommes Germany (Đức) tài trợ 100.000 EUR giúp Thanh Hoá bảo vệ trẻ em gái

Gần 100.000 EUR do tổ chức Terre des Hommes Germany (Đức) tài trợ sẽ được tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận thực hiện Dự án “Bảo vệ trẻ em gái, đặc biệt là trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn”.

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội đối với quyền của trẻ em gái; định hướng cho công dân có trách nhiệm trong việc bảo vệ trẻ em gái trước các tệ nạn bạo hành, bóc lột, xâm hại thân thể và quan tâm hơn đến vấn đề giáo dục trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn (trẻ em gái khuyết tật về nghe, nói) được học ngôn ngữ ký hiệu, giúp các em hoà nhập và có điều kiện lập nghiệp.

Địa điểm thực hiện dự án tại 16 huyện, thị xã, thành phố, gồm: TP Thanh Hóa; thị xã Nghi Sơn; các huyện: Lang Chánh, Như Xuân, Như Thanh, Thạch Thành, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn, Triệu Sơn, Đông Sơn, Yên Định, Thiệu Hóa, Nông Cống, Vĩnh Lộc.

Tổ chức Terre des Hommes Germany (Đức) tài trợ 100.000 EUR giúp Thanh Hoá bảo vệ trẻ em gái.

Dự án được thực hiện trong thời gian 2 năm kể từ thời điểm UBND tỉnh phê duyệt khoản viện trợ. Tổng vốn của dự án là 97.815 EUR (119.334,3 USD), tương đương hơn 2,7 tỷ đồng; trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại của tổ chức Terre des Hommes Germany là 97.815 EUR, chiếm tỷ lệ 100% tổng vốn dự án.

Trước đó vào năm 2020, Tổ chức Terres des Hommes Germany (Đức) hỗ trợ 30.000 EUR cho người dân xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình để khắc phục hậu quả lũ lụt.