Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lấy ý kiến của đoàn viên, người lao động

Một số nhóm vấn đề tập trung lấy ý kiến như: Công tác chăm lo bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động; Quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân lao động; Việc học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp cho công nhân; Hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo điều kiện để công nhân nỗ lực trong lao động sản xuất, cống hiến, xây dựng, phát triển đất nước...

Chuẩn bị nội dung cho chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lấy ý kiến của đoàn viên, người lao động về một số nhóm vấn đề.

Theo đó, cùng với việc yêu cầu các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tổ chức nghiên cứu, nắm bắt, tổng hợp đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, người lao động, nhất là công nhân lao động khu công nghiệp với Đảng, Nhà nước thông qua tìm hiểu trực tiếp, nghiên cứu, điều tra dư luận xã hội, tổ chức diễn đàn trên hệ thống trang thông tin điện tử và mạng xã hội của Công đoàn; Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cơ quan báo chí Công đoàn mở diễn đàn tuyên truyền, vận động và tập hợp đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, người lao động với Đảng, Nhà nước.

Chăm sóc sức khỏe cũng là một trong những vấn đề nhiều lao động quan tâm hiện nay nhất là với người chịu ảnh hưởng bởi hậu COVID-19

Một số nhóm vấn đề tập trung đề xuất, kiến nghị đó là: Công tác chăm lo bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động; Quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân lao động (nhà ở, nhà trẻ, nơi sinh hoạt văn hóa, nơi khám chữa bệnh, tín dụng cho công nhân…); Việc học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp cho công nhân; Hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo điều kiện để công nhân nỗ lực trong lao động sản xuất, cống hiến, xây dựng, phát triển đất nước; Các sáng kiến, đề xuất, hiến kế của cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động phát triển đất nước, thực hiện khát vọng dân tộc.

Thời gian tiến hành lấy ý kiến: từ nay đến ngày 21/5. Báo cáo tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của công nhân lao động theo từng nhóm vấn đề đối với từng chủ thể (Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tổ chức Công đoàn) gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo) trước 12h00 ngày 23/5 (email: bantuyengiaotongliendoan@gmail.com).

Được biết, chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động có chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước” dự kiến diễn ra vào ngày 29/5 tới.

(dangcongsan.vn)