Triển khai thi hành Hiến pháp: Quyền con người, công dân được bảo đảm

Chính phủ vừa có báo cáo số 458/BC-CP gửi Quốc hội về sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014 - 2019). Theo đó, thời gian qua, từ các giá trị của Hiến pháp, hệ thống pháp luật đã được hoàn thiện ở một cấp độ cao hơn.

(Ảnh minh hoạ)

Hiến pháp năm 2013 ra đời phản ánh thành quả của quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật sau gần 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới và 8 năm thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị; tạo cơ sở pháp lý - chính trị cao nhất cho quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Trong đó, nổi lên các nội dung như: đề cao chủ quyền nhân dân, dân chủ trực tiếp; phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước; quyền con người, quyền công dân được Nhà nước thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm…

Những năm qua, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội đã dành tỷ lệ thích đáng cho các dự án luật, pháp lệnh về quyền con người, quyền công dân. Tính đến hết tháng 6/2019, Quốc hội đã ban hành 11/16 luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Các quyền con người, quyền công dân thuộc nhóm quyền dân sự, chính trị như quyền ứng cử, bầu cử; quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội; quyền biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân… đã được quan tâm cụ thể hoá thông qua việc ban hành mới Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Trưng cầu ý dân, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Báo chí, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo… đảm bảo hệ thống pháp luật về các quyền con người, quyền công dân ngày càng hoàn thiện.

Các quyền con người, quyền công dân trong nhóm quyền kinh tế, văn hoã xã hội đã được cụ thể hoá trong các đạo luật thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội. Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân, Luật BHYT, Luật BHXH, Luật Hôn nhân và gia đình… đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung kịp thời để bảo đảm ghi nhận và quy định cụ thể cơ chế tổ chức thực hiện, bảo vệ tốt hơn nữa các quyền con người trong lĩnh vực dân sự, lao động, hôn nhân, gia đình.

Đối với nhóm quyền con người, quyền công dân trong tư pháp như quyền bất khả xâm phạm về thân thể, quyền bào chữa của người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, quyền bình đẳng trước pháp luật… cũng đã được cụ thể hoá trong các đạo luật quan trọng như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Thi hành án hình sự… Đặc biệt, việc ban hành Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự đã giúp cho Nhà nước và nhân dân ta có thêm công cụ pháp lý sắc bén, hữu hiệu trong phòng, chống tội phạm, thể hiện tính nhân đạo, tính hướng thiện trong việc phòng, chống tội phạm của Đảng và Nhà nước ta; đồng thời đề cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm trong tinh hình mới, góp phần bảo vệ và thúc đẩy quyền con người./.

- Theo Cổng TTĐT BHXH Việt Nam