Trợ giúp pháp lý - Cho người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn