Trường hợp nào sinh con thứ 3 mà không vi phạm chính sách dân số?

Những trường hợp sinh con thứ 3 mà không vi phạm chính sách dân số được quy định tại Điều 2 Nghị định 20/2010/NĐ-CP (sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 18/2011/NĐ-CP), bao gồm.

infographic 7(baodansinh.vn)