Trường hợp người lao động phải tham gia BHXH bắt buộc

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì đối tượng người lao động phải tham gia BHXH bắt buộc cụ thể như sau.

infographic 6 (1)

(baodansinh.vn)