Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam liên tục tăng từ 65,2 tuổi lên 73,6 tuổi

Ngày 21/9, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức Hội thảo “Đại biểu dân cử với các vấn đề dân số mới nổi” nhằm cung cấp thông tin cho đại biểu dân cử về thực trạng dân số Việt Nam sau Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019; thực trạng mức sinh, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số và vấn đề bình đẳng giới ở Việt Nam.

Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam liên tục tăng

Thông tin về các kết quả đạt được của công tác dân số trong thời gian qua của Việt Nam được đưa ra tại hội thảo cho thấy, tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam liên tục tăng từ 65,2 tuổi năm 1989 lên 73,6 tuổi năm 2019. 

Ảnh minh họa.

Việt Nam đã khống chế thành công tốc độ gia tăng dân số, đạt mức sinh thay thế sớm hơn 10 năm so với mục tiêu Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa VII) đề ra và được tiếp tục duy trì đến nay; cơ cấu dân số chuyển dịch tích cực, dân số trong độ tuổi lao động tăng mạnh và chính thức bước vào thời kỳ dân số vàng từ năm 2007…

Các nhà quản lý, các chuyên gia cũng chỉ rõ một số vấn đề dân số mới nổi, cần có những động thái về chính sách phù hợp để điều chỉnh như chỉ số già hóa dân số có xu hướng tăng nhanh từ 35,9% năm 2009 lên 48,8% năm 2019; mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh; khoảng 70% người cao tuổi Việt Nam sống ở nông thôn và hoạt động nông nghiệp, hơn 70% số người cao tuổi không có tích lũy vật chất, chưa đến 30% số người cao tuổi sống bằng lương hưu hay trợ cấp xã hội.

Hội thảo đã đưa ra những kiến nghị để hoàn thiện chính sách, pháp luật về dân số. Một là, cần tập trung thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW TW ngày 25/10/2017 công tác dân số trong tình hình mới, với mục tiêu trọng tâm là “Duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững”. 

Hai là, các địa phương cần triển khai xây dựng kế hoạch số 588/QĐ-TTg ngày 28/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030, phấn đấu tăng mức sinh ở những địa phương đang có mức sinh thấp, giảm mức sinh ở những địa phương đang có mức sinh cao góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến 2030, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững đất nước.