Tuyên ngôn nhân quyền ASEAN (2012) có những nội dung cơ bản gì?

“Tuyên ngôn nhân quyền ASEAN“ được người đứng đầu các quốc gia/ chính phủ trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thông qua vào ngày 18 tháng 11 năm 2012, tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 21, diễn ra tại Phnompenh.

Cho dù tiến trình soạn thảo bản Tuyên ngôn này hầu như không có sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự và có một số nội dung bị phê phán (đặc biệt là đoạn số 7, có hàm ý nhấn mạnh sự khác biệt của bối cảnh khu vực và quốc gia), Tuyên ngôn nhân quyền ASEAN đánh dấu một bước tiến trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền và tự do cơ bản trong khu vực Đông Nam Á.

Ảnh minh hoạ.

Tuyên ngôn nhân quyền ASEAN, gồm 40 đoạn, khởi đầu với 9 nguyên tắc cơ bản liên quan đến quyền con người. Kế đó, Tuyên ngôn thừa nhận mọi quyền đã nêu trong Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 1948 (tại đoạn 10, đối với các quyền dân sự, chính trị, và đoạn 26, đối với cá quyền kinh tế, xã hội và văn hóa) và nhấn mạnh một số quyền cụ thể. Cạnh đó, Tuyên ngôn còn ghi nhận một số quyền mới (các quyền con người “thế hệ thứ ba“) là quyền phát triển và quyền về hòa bình.

Mặc dù chỉ là Tuyên ngôn (không có giá trị ràng buộc về pháp lý), văn kiện này thể hiện cam kết cụ thể của tất cả các quốc gia trong khối ASEAN đối với việc tôn trọng và bảo vệ các quyền con người. Bản Tuyên ngôn có thể được sử dụng bởi Cơ quan Nhân quyền ASEAN, cũng như mọi cá nhân, tổ chức quốc gia và khu vực để giám sát việc thực thi hay giáo dục và vận động nhân quyền. Tuyên ngôn là tiền đề quan trọng cho việc hình thành một Công ước nhân quyền ASEAN (mang tính ràng buộc pháp lý) trong tương lai.

Khang Anh