Hiệu quả các chương trình giảm nghèo tỉnh Điện Biên qua mỗi năm

Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo, đặc biệt là Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Điện Biên giảm qua các năm: Từ 48,14% (đầu năm 2016) dự kiến đến cuối năm 2020 còn 30,67% (giảm 17,47%).

Với sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Điện Biên; sự nỗ lực của chính quyền các địa phương và sự đồng thuận của người dân, các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững đều được triển khai thuận lợi, hoàn thành đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả an sinh xã hội.

Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh Điện Biên năm 2020 giảm trên 17%.

Giai đoạn 2016 - 2020, từ nguồn vốn Chương trình 30a, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng 106 công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xã; cấp điện nông thôn cho 5 huyện nghèo nhóm 1; 32 công trình cho 2 huyện nghèo nhóm 2 là Mường Chà và Tuần Giáo.

Các dự án, tiểu dự án phát triển sinh kế đã hỗ trợ 1.293 lượt hộ, cộng đồng dân cư khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng rừng sản xuất; hỗ trợ 1.483 lượt hộ khai hoang, phục hóa và tạo ruộng bậc thang; hỗ trợ 10.347 hộ tiền mua giống, phân bón chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao...

Ðối với Chương trình 135, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng mới 259 công trình; hỗ trợ 5.774 con trâu, bò cho hơn 8.000 hộ; 53.366 con gia cầm cho 692 hộ; hỗ trợ giống cây lương thực, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây dược liệu, cây lâm nghiệp cho 771 hộ; hỗ trợ 1.035 máy móc, thiết bị; hỗ trợ 3 hợp tác xã liên kết tiêu thụ dứa, dong riềng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Giai đoạn 2016 - 2020, huyện Mường Ảng thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững với nguồn vốn gần 1.300 tỷ đồng. Các dự án, tiểu dự án giảm nghèo đều được triển khai đồng bộ, hiệu quả và có sự giám sát thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 giảm bình quân 6%/năm, đến cuối năm 2019 còn 30,85%; thu nhập bình quân năm 2020 đạt 32,29 triệu đồng/người.

Ðược biết giai đoạn 2016 - 2019, từ nguồn vốn Chương trình 135, huyện Tủa Chùa đã đầu tư mới 8 công trình thủy lợi, 35 công trình giao thông, 3 công trình giáo dục, 4 công trình nhà văn hóa, 8 công trình nước sinh hoạt và 1 công trình trụ sở UBND xã. Năm 2020, huyện Tủa Chùa tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng mới 4 công trình đường giao thông trên địa bàn với tổng mức đầu tư 6,327 tỷ đồng.

Kim Hảo