UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc phối hợp triển khai 6 nhiệm vụ

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021 và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu ký kết Chương trình phối hợp giữa UBDT và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Trình bày báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBDT giai đoạn 2017 - 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, qua gần 5 năm tổ chức triển khai, hai cơ quan đã bám sát các nội dung, chương trình, nhiệm vụ đề ra, chủ động trong việc phối hợp triển khai thực hiện và đạt được những kết quả, cụ thể, thiết thực. Từ đó góp phần làm thay đổi rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS.

Theo Dự thảo Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBDT giai đoạn 2021-2025 do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh trình bày tại hội nghị, trong giai đoạn 2021-2025, hai cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ: Phối hợp tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết, kết luận, Chỉ thị của Đảng về công tác dân tộc, về phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, nhất là trong phát triển KT-XH và giảm nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn.

Kiểm tra, giám sát, khảo sát tình hình thực tế, đánh giá việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình, dự án liên quan đến đồng bào dân tộc và chính sách dân tộc.

Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác mặt trận, công tác dân tộc. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ chủ quyền biên giới… Vì mục tiêu nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá về kết quả phối hợp giai đoạn 2017-2021, ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT nhấn mạnh, công tác phối hợp giữa hai bên đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh vùng dân tộc thiểu số và miền núi, cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc.

Ông Hầu A Lềnh khẳng định, việc ký kết chương trình phối hợp giữa UBDT và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam giai đoạn 2021-2025 sẽ đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp căn cơ nhằm góp phần triển khai thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ: Để triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với công tác dân tộc, trong chương trình phối hợp giai đoạn tới, hai bên cần bám sát văn kiện của các kỳ Đại hội của Đảng, nhất là Đại hội XIII; cần phối hợp chặt chẽ, bổ sung hỗ trợ cho nhau để hướng tới mục tiêu cao nhất là củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Đối với việc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hai cơ quan phải nghiên cứu kỹ và triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội, trong đó cần xác định rõ quan điểm, mục tiêu, yêu cầu và tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu…

Tại Hội nghị, các đồng chí: Lê Tiến Châu và Hầu A Lềnh đã ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021-2025…

(thoidai.com.vn)