Việt Nam ký Công ước quốc tế về Quyền trẻ em khi nào?

Việt Nam là nước thứ 2 trên thế giới phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền trẻ em.

Sự ra đời của Công ước về Quyền trẻ em:

Trước thế kỷ XX, tất cả các xã hội đều đơn giản coi trẻ em là tài sản riêng của các bậc cha mẹ, của mỗi gia đình. Đầu thế kỷ XX đời sống trẻ em vẫn chưa được coi là vấn đề được quan tâm của cộng đồng quốc tế. Vấn đề quyền trẻ em chỉ thực sự được quan tâm từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) với sự thành lập các Tổ chức cứu trợ của Anh và Thuỵ Điển vào năm 1919.

Hiến chương về quyền trẻ em được ra đời năm 1923.

Ngày 26/9/1924 Hội Quốc liên thông qua Tuyên ngôn Genève về quyền trẻ em. Tuyên ngôn gồm 5 điểm (Tuyên ngôn này do Hiệp hội quốc tế các quỹ cứu trợ trẻ em khởi thảo dựa trên Hiến chương về quyền trẻ em). Kể từ đây quyền trẻ em đã trở thành một khái niệm được khẳng định và thừa nhận.

Ngày 20/11/1959 Liên hợp quốc thông qua bản Tuyên ngôn về Quyền trẻ em gồm 10 nguyên tắc, với nội dung đầy đủ và tiến bộ hơn, với tinh thần cơ bản là: “Loài người phải dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất mà mình có”.

Năm 1979 Liên hợp quốc nhất trí soạn thảo Công ước về Quyền trẻ em.

Sau 10 năm soạn thảo, sửa đổi tích cực, Công ước về Quyền trẻ em được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 20/11/1989, được mở cho các nước ký vào ngày 26/1/1990 và có hiệu lực từ ngày 2/9/1990.

Công ước quốc tế về Quyền trẻ em là Công ước quốc tế đầu tiên ấn định về mặt pháp lý các quyền trẻ em theo tinh thần tiến bộ, nhân đạo.

Ảnh minh họa.

Việt Nam là nước thứ 2 trên thế giới phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền trẻ em

Việt Nam ký Công ước quốc tế về Quyền trẻ em vào ngày 26/1/1990 và phê chuẩn ngày 20/2/1990 (theo Nghị quyết số 241/NQ-HĐNN của Hội đồng Nhà nước ngày 20/2/1990).

Việt Nam là nước đầu tiên ở Châu Á và là nước thứ 2 trên thế giới phê chuẩn Công ước quốc tế về Quyền trẻ em (sau nước Ga Na).

Hiện nay đã có 191/193 quốc gia đã phê chuẩn (còn 2 quốc gia là Mỹ và Suzan).

Bích Len