Xây dựng Đề án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi

Là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác gia đình năm 2021 được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịc (Bộ VHTT&DL) hướng dẫn các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thực hiện công tác gia đình năm 2021.

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 là tổ chức các hoạt động xây dựng Đề án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), trình Chính phủ năm 2021, trình Quốc hội năm 2022; xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chương trình quốc gia truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; Chương trình quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới.

Ảnh minh hoạ.

Bên cạnh các nhiệm vụ trong tâm thì trong năm các nội dung thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình; tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” cũng được chú trọng thực hiện, trong đó hoạt động truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình sẽ đẩy mạnh trên các phương tiện truyền thông đại chúng; các cơ quan truyền thông đại chúng phối hợp ưu tiên thời lượng, tăng tần suất, tin bài và các chương trình tuyên truyền trọng điểm về công tác gia đình.

Trước đó, tháng 8/2020, tại Hà Nội, Bộ VH-TT&DL đã tổ chức Hội thảo Lấy ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi, bổ sung) nhằm hoàn thiện Hồ sơ trước khi trình Chính phủ.

(thoidai.com.vn)