Xử lý xâm hại trẻ em - Bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa