Tag: an ninh con người

An ninh con người gắn với đảm bảo quyền con người

An ninh con người gắn với đảm bảo quyền con người

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh yếu tố “an ninh con người”, thể hiện...

Tư duy mới của Đảng về an ninh con người

Tư duy mới của Đảng về an ninh con người

Lần đầu tiên, thuật ngữ an ninh con người đã xuất hiện trong các văn kiện Đại hội...

Tư tưởng xuyên suốt của Đảng về an ninh con người

Tư tưởng xuyên suốt của Đảng về an ninh con người

Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng vấn đề an ninh con người trên cơ sở quan điểm...

Quyền con người và an ninh con người có mối liên hệ như thế nào?

Quyền con người và an ninh con người có mối liên hệ như...

Có thể thấy an ninh con người và quyền con người có mối quan hệ mật thiết tác động...