Tag: André Gama

ILO đánh giá cao các giải pháp hỗ trợ lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

ILO đánh giá cao các giải pháp hỗ trợ lao động gặp khó...

Ông André Gama, phụ trách chương trình về An sinh xã hội, Tổ chức Lao động Quốc...