Tag: AWCH

Tích cực hỗ trợ, thúc đẩy công tác bình đẳng giới của Việt Nam, khu vực và thế giới

Tích cực hỗ trợ, thúc đẩy công tác bình đẳng giới của Việt...

Nhấn mạnh hoạt động AWCH cũng là công tác dân vận đối ngoại, Đại sứ Nguyễn Nguyệt...