Tag: Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Huy động tối đa các nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững

Huy động tối đa các nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền...

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 160/NQ-CP Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW...