Tag: Ban Tuyên giáo Trung ương

Cần xác định chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới

Cần xác định chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ...

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị làm rõ nội dung, đặc điểm và những ảnh...

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tổng cục Giáo dục...

Nhằm chuẩn bị tổng kết, đánh giá thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 5/11/2012 của...