Tag: Ban Tuyên giáo Trung ương

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tổng cục Giáo dục...

Nhằm chuẩn bị tổng kết, đánh giá thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 5/11/2012 của...