Tag: Bình Thuận

Tăng cường đoàn kết tôn giáo, dân tộc tại Bình Thuận

Tăng cường đoàn kết tôn giáo, dân tộc tại Bình Thuận

Cụ thể hóa các chính sách của Ðảng, Nhà nước về công tác tôn giáo, dân tộc, Bộ Chỉ...