Tag: Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng đi đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Bộ Quốc phòng đi đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Quán triệt phương châm ‘Chống dịch như chống giặc’, Bộ Quốc phòng đã luôn đi đầu,...