Tag: Bộ Tài chính

Hỗ trợ người cai nghiện ma túy chi phí học nghề ngắn hạn

Hỗ trợ người cai nghiện ma túy chi phí học nghề ngắn hạn

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định việc...

Hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 15/2022/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh...

Trẻ em khuyết tật sẽ được hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình từ 1/3

Trẻ em khuyết tật sẽ được hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình...

Trẻ em khuyết tật dưới 6 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc...

Hộ nghèo, người có công sẽ được miễn giảm thuế sử dụng đất

Hộ nghèo, người có công sẽ được miễn giảm thuế sử dụng...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều...

Cân đối nguồn thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2022

Cân đối nguồn thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2022

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước...

Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị nguồn lực để thực hiện cải cách chính sách tiền lương

Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị nguồn lực để thực hiện cải cách...

Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị nguồn lực để thực hiện cải cách chính sách tiền lương...