Tag: Bộ Tài chính

Cân đối nguồn thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2022

Cân đối nguồn thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2022

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước...

Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị nguồn lực để thực hiện cải cách chính sách tiền lương

Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị nguồn lực để thực hiện cải cách...

Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị nguồn lực để thực hiện cải cách chính sách tiền lương...