Tag: Bộ trưởng Tô Lâm

Đặt nhân tố con người, an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động

Đặt nhân tố con người, an ninh con người làm trung tâm...

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại...