Tag: Bộ Tư pháp

Luật Hộ tịch góp phần quan trọng bảo vệ ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân

Luật Hộ tịch góp phần quan trọng bảo vệ ngày càng tốt hơn...

Đây là kết luận được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Hộ tịch do...