Tag: Cải cách tiền lương

Tập trung nguồn lực cải cách tiền lương

Tập trung nguồn lực cải cách tiền lương

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước...

Cân đối nguồn thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2022

Cân đối nguồn thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2022

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước...

Chính phủ tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2021

Chính phủ tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2021

Nội dung trên được nêu tại Quyết định số 1950/QĐ-TTg về việc giao dự toán ngân sách...