Tag: chế độ bồi thường

Hơn 80% người bị tai nạn lao động sẽ được hưởng chế độ bồi thường, trợ cấp

Hơn 80% người bị tai nạn lao động sẽ được hưởng chế độ...

Đến năm 2025, trên 80% người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế...