Tag: chi trả chính sách an sinh

Thí điểm chi trả chính sách an sinh bằng thanh toán điện tử

Thí điểm chi trả chính sách an sinh bằng thanh toán điện...

Đây là nội dung tại Hội thảo “Thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng...