Tag: chi trả điện tử

Thúc đẩy chi trả điện tử trong lĩnh vực an sinh xã hội tại Việt Nam

Thúc đẩy chi trả điện tử trong lĩnh vực an sinh xã hội...

Thanh toán điện tử (TTĐT) trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội là xu...