Tag: chính quyền điện tử

Định hướng Chiến lược an sinh xã hội giai đoạn 2021- 2030

Định hướng Chiến lược an sinh xã hội giai đoạn 2021- 2030

Giai đoạn 2021 – 2030 là giai đoạn có tính bứt phá về phát triển kinh tế - xã hội...