Tag: chính sách an sinh xã hội Việt Nam

Lấy con người là trung tâm của quá trình phát triển

Lấy con người là trung tâm của quá trình phát triển

“Cần tiếp tục lấy con người là trung tâm của quá trình phát triển. Xác định đầu...