Tag: Chính sách cho vay

Nhiều chính sách cho vay ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng  dân tộc thiểu số và miền núi

Nhiều chính sách cho vay ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Tốc độ giảm nghèo ở vùng Dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đặc biệt khó khăn đạt...