Tag: chuyển đổi số quốc gia

Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân...