Tag: Cơ chế đánh giá định kỳ toàn thể về nhân quyền (UPR)

Thế nào là Cơ chế đánh giá định kỳ toàn thể về nhân quyền (UPR)?

Thế nào là Cơ chế đánh giá định kỳ toàn thể về nhân quyền...

Cơ chế đánh giá định kỳ toàn thể (hay phổ quát ‐ Universal Periodic Review ‐ sau...