Tag: cơ chế tạo nguồn

Thực hiện cơ chế tạo nguồn năm 2022 để chi trả tiền lương, trợ cấp

Thực hiện cơ chế tạo nguồn năm 2022 để chi trả tiền lương,...

Tại dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm...