Tag: Cơ quan nhân quyền quốc gia

Định hướng xây dựng cơ quan nhân quyền quốc gia ở Việt Nam

Định hướng xây dựng cơ quan nhân quyền quốc gia ở Việt...

Xây dựng và hoàn thiện các cơ chế nhân quyền, trong đó có việc xây dựng cơ quan...

Cơ quan nhân quyền quốc gia khu vực Đông Nam Á và giá trị tham khảo cho Việt Nam

Cơ quan nhân quyền quốc gia khu vực Đông Nam Á và giá trị...

Các cơ quan nhân quyền quốc gia ở khu vực Đông Nam Á đều được thành lập dựa trên...