Tag: Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thông tin thị trường lao động sẽ được kết nối, chia sẻ

Thông tin thị trường lao động sẽ được kết nối, chia sẻ

Hệ thống thông tin thị trường lao động được kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu...

Cổng Dịch vụ công quốc gia có 8 dịch vụ hỗ trợ người lao động và DN

Cổng Dịch vụ công quốc gia có 8 dịch vụ hỗ trợ người lao...

Dịch vụ hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không...