Tag: công tác đối ngoại

Bảo hộ công dân là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác đối ngoại

Bảo hộ công dân là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác...

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện...