Tag: công trường

Bảo hiểm người lao động trên công trường 100 triệu đồng/người/vụ

Bảo hiểm người lao động trên công trường 100 triệu đồng/người/vụ

Số tiền bảo hiểm tối thiểu trong trường hợp bảo hiểm bắt buộc đối với người lao...