Tag: Công ước ASEAN về phòng

Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về phòng, chống mua bán người

Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về phòng, chống mua bán người

Thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực và đạt được nhiều kết quả trong công tác đấu tranh...