Tag: công ước các quyền chính trị của phụ nữ

Công ước về các quyền chính trị của phụ nữ

Công ước về các quyền chính trị của phụ nữ

Được thông qua và để ngỏ cho các quốc gia ký, phê chuẩn theo Nghị quyết 640(VII)...