Tag: Công ước CERD

Việt Nam nỗ lực thực thi Công ước CERD, đảm bảo quyền cho người dân tộc thiểu số

Việt Nam nỗ lực thực thi Công ước CERD, đảm bảo quyền cho...

Gia nhập Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) vào năm 1982,...