Tag: Công ước quốc tế về quyền trẻ em

Việt Nam ký Công ước quốc tế về Quyền trẻ em khi nào?

Việt Nam ký Công ước quốc tế về Quyền trẻ em khi nào?

Việt Nam là nước thứ 2 trên thế giới phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền trẻ em.