Tag: công ước về phân biệt đối xử về chủng tộc

Công ước quốc tế về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử về chủng tộc

Công ước quốc tế về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt...

Công ước được thông qua và để ngỏ cho các quốc gia ký, phê chuẩn theo Nghị quyết...