Tag: công ước về phụ nữ

 Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ

Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ...

Được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua theo Nghị quyết 34/180 ngày 18/12/1979;...