Tag: công ước về quyền con người

Quyền con người có nguồn gốc tự nhiên hay do pháp luật quy định?

Quyền con người có nguồn gốc tự nhiên hay do pháp luật...

Quyền con người có nguồn gốc tự nhiên hay do pháp luật quy định? Về vấn đề này,...