Tag: Công ước về quyền của người khuyết tật

Công ước về quyền của người khuyết tật (ICRPD)

Công ước về quyền của người khuyết tật (ICRPD)

Ngày 13-12- 2006, tại kỳ họp lần thứ 61 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, các đại...