Tag: CRG

MẠNG LƯỚI CRG GÓP Ý XÂY DỰNG DỰ THẢO LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (SỬA ĐỔI): Làm rõ nội hàm khái niệm “trừng phạt thể chất tinh thần trẻ em”

MẠNG LƯỚI CRG GÓP Ý XÂY DỰNG DỰ THẢO LUẬT PHÒNG, CHỐNG...

Làm rõ nội hàm “trừng phạt thể chất tinh thần trẻ em”, chú trọng các biện pháp phòng...